Islamisme og radikalisering af muslimerislamism-in-the-shadow

 

 

 

 

Islamisme er ikke en men mange forskellige bevægelser. Det regerende Retfærdighedsparti i Tyrkiet hører til den moderate udgave af islamisme. Mere radikale er grupper som Det Muslimske Broderskab i Egypen, Jamaat-e-Islami i Pakistan og det sudanesiske broderskab. Mest radikale er grupper som  al-Qaeda og det egyptiske Islamic Jihad. For de islamister spiller shari'a ofte en central rolle. Salafi-bevægelsen eller Wahabi bevægelsen fokuserer på fundamentalistisk vis på at bevare eller vende tilbage til traditionen (de første generationer efter Muhammed), mens fx. Det Muslimske Broderskab repræsenterer en et ønske om en udvikling af samfundet efter islamisk inspiration. Nogle islamister arbejder inden for demokratiske systemer, andre fornægter demokratiet helt og fuldt. - Blandt de mest kendte og indflydelsesrige islamistiske ledere er Hassan al-Banna, Mawdudi, Sayyid Qutb.

 

Definition af islamisme

Forståelsen af, hvad islamisme egentlig er, og hvordan islamisme skal defineres varierer meget. Fælles for alle definitionerne er dog, at islamisme betoner islams politiske dimension. S. Berman definerer islamisme som "the belief that Islam should guide social and political as well as personal life”, mens Mehdi Mozaffari går langt videre når han definerer islamisme som "a religious ideology with a totalitarian interpretation of Islam whose final aim is the conquest of the world by all means."


Boubekeur, Amel, "Political Islam in Europe"
"This presentation of the European landscape of political Islam does not aim to be exhaustive. We will concentrate on those movements that are the most active in the political sphere and whose political evolution is the most significant, such as the Islamists in exile from the Muslim world, the UIOE (Union of Islamic Organisations of Europe), the Muslim Brotherhood, the Milli Görüs and political Sufism such as the Participation and Muslim Spirituality movement or the Ahbash. Finally, we will also look at missionary and predicative movements such as the Tabligh and Salafism." Download.

Lenti, Camilla, "Hvad er islamisme" (Religion.dk 17. april 2009)
Download.

Mozaffari, Mehdi, "What is Islamism? History and Definition of a Concept" (2009)
Download

Mozaffari, Mehdi, "Clarification of the Terms of "Islam", "Islamism" and "Islamophobia" (2009)
Paper presented at Hearing on Islam, Islamism and Islamophobia in Europe, Copenhagen, Tuesday, 8 September 2009, Council of Europe: Folketinget, “Landstinget.”. Download

 

Islamisme i Danmark

Hemmingsen, Ann-Sophie, "Antidemokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig islamistisk ideologi. Hvad ved vi?" (DIIS, 2012)
"Denne rapport tilvejebringer en indledende status over, hvad forskningen indtil nu har dokumenteret om anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistiske ideologier .. Forskningen indikerer, at der gennem flere år har eksisteret et egentligt voldsfremmende miljø i Københavnsområdet, som flere terrorsager har haft kontakt til. ... I Danmark eksisterer der i dag også flere forskellige typer anti-demokratiske miljøer, som bekender sig til islamistiske ideologier. Disse miljøer deler i høj grad ideologisk baggrund, mærkesager og fjender både med hinanden og med voldsfremmende mil- jøer, men de er uenige om eksempelvis hvor og hvornår en islamisk stat skal indføres, hvem der har autoritet, og ikke mindst, hvilke midler der kan og må anvendes. Derfor opstår der somme tider konflikter mellem dem."

Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme. Et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer (Trygfonden)
Download.

Kjeldtoft, Sebastian Stryhn, "Islamisterne i Danmark". Information, den 6. oktober 2014.
Artiklen giver en oversigt over de organisationer og grupper, som kan karakteriseres som islamistiske. Download.

Kühle, Lene & Lasse Lindekilde, Radicalization of Young Muslims in Aarhus (2010)
Bogen er den første rapport fra Center for forskning i Islamisme og Radikalisering v. Århus Universitet. Rapporten bygger på 39 interviews and deltagerobservation i et radikalt islamisk miljø i Århus. download.

Rezaei, Shamak og Marco Goli, "House of War. Islamic Radicalization in Denmark" (2009)
Undersøgelsen viser, at 17,8 % af de interviewede unge ikke direkte størrer men sympasierer med den radikale islamisme, mens 5,6 % direkte støtter den. Undersøgelsen er finansieret af Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser ved Aarhus Universitet og bygger på interview med 1113 muslimer mellem 15 og 30 år og med 12 forskellige nationale oprindelser.

Forskningsprojekter om islamisme og radikalisering af muslimer

Center for Forskning i Islamisme og radikaliseringsprocesser, Århus Universitet.
Centret, der er etableret ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, er en uafhængig forskningsinstitution oprettet af Forsvarsministeriet på baggrund af en finanslovsbevilling på 10 millioner kr. over en 3-årig periode. Centret har forskningsmæssigt fokus på de tre søjler: radikalisering, ideologier og internationale konsekvenser af islamisme. Se præsentation af center.

DIIS konferencerapport, Diskursen om radikalisering
En rapport om konferencen om radikalsieringsbregrebet den 16.-17. november 2009 på Dansk Institut for Internationale Studier i samarbejde med afdelinger på universiterne i København og Århus er blevet offentliggjort. Blandt oplægsholderne var Mark Sedgwick og Jakob Skovgaard-Petersen. En af konklusionerne på konferencen var, at radikaliseringsbegrebet betyder noget forskelligt i forskellige afhængigt af hvilken dagsorden det indgår i. Download .

 

 

 

Online litteratur

Aagaard, Charlotte, "Fjendebillederne passer ikke længere" (Information, den 8. september 2011)
Artikel om den fransk islam-ekspert Olivier Roys analyse af udviklingen siden 9/11, specielt om islamisme. Download

Bredsdorff, Niels, Islamisme, shari'a og ret. Undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder (Roskilde 2007)
Download.

Mansur, Salim, "Islam and Islamism" (Gatestone Institute, International Policy Council, July 23, 2013)
"The simple fact is that Islam and Islamism are not one and the same. Islamism as a totalitarian ideology is a perversion of Islam: Muslims are engaged in a historic struggle, just as once Christians were, in striving to reconcile revelation and reason; in separating religion from politics; in acknowledging the place of philosophy and science in the making of the modern world; in coming to terms with the imperatives of democracy and individual rights, and protecting freedom of religion and freedom of conscience equally for everyone irrespective of their belief, ethnicity, or gender. What is at play is the not-so-pleasant, complex reality of reform: of the historic transition of Muslim societies and cultures, from pre-modern into the modern world. It is a reminder for those who have forgotten, or never learned, how bitterly fought was Christendom's transition, stretched out over several centuries." Download.

Mozaffari, Mehdi, Islamisme. En orientalsk totalitarisme (Informations Forlag, 2013)

Roy, Olivier, "Fjendebillederne passer ikke længere" (Information, den 8. september 2011)
Olivier Roy er islamforsker, professor ved Firenze Universitet og forskningschef ved det franske nationale forskningscenter, CNRS. "I 10 år har Osama bin Laden styret vores verdensbillede, men nu er det slut. Europas førende islamforsker Olivier Roy er overbevist om, at en ny æra er på vej, hvor vi vil indse, at vi siden 2001 har taget fejl på stort set alle punkter: krigen mod terror, frygten for islamismen og ideen om Europas fejlslagne integration." Download.

Roy, Olivier, "Frygt ikke Den Arabiske Vinter" (Information, den 25. februar 2012)
"Det Arabiske Forår var i modsætning til revolutionen i Iran ikke religiøst inspireret. De islamistiske valgsejre i Tunesien og Egypten indvarsler ikke en islamistisk kontrarevolution – demokratiseringen er irreversibel, skriver mellemøstkenderen og islamforskeren Olivier Roy"."Opfattelsen af, at integrationen er slået fejl, har været så stærk, at vi fuldstændig har overset det faktum, at integrationen faktisk virker. Overalt i Europa ser vi i disse år en muslimsk middelklasse vokse frem, som bestemt ikke udgør nogen trussel,"siger Olivier Roy.  Download.

Roy, Olivier, "Myten om den islamistiske vinter" (Information, den 4. januar 2013)
Det arabiske forår er, if. den franske islamisme forkser Olivier Roy, ikke ved at blive afløst af en islamistisk vinter, men i lande som Egypten og Tunis er man ved at lære at blive demokrater. Download. Den originale artikel "The Myth of the Islamis Winter" i The New Statesman, den 13. december 2012 findes her.

Skovgaard-Petersen, Jakob, "Fifty shades of green" (Academia, 2015)
En grundig analyse af det mangfoldige fænomen, islamisme. Download.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil