Kontekstualiseringwhat-does-it-mean-to-contextualize-the-gospel

 

Online litteratur på dansk

Madsen, Ole Skjerbæk, "Kontekstualisering og inkulturation" (Areopagos)
I Mesterens Lys "er kontekstuel forkyndelse af evangeliet ind i en postmoderne og måske postkristen verden, specielt ind i søgermiljøet, den alternative verden, new age. IML drejer sig om discipelfællesskabets inkulturation i dette miljø. Når vi taler om inkulturation, betyder det selvfølgelig, at der er noget at inkulturere, og dette noget er discipelfællesskabet selv, som det er bestemt af vort forhold til Jesus som Mesteren, Frelseren, Herren. Der sker ikke nogen inkulturation uden fastholdelsen af en uopgivelig kærne: kerugmaet (Jesus er Kristus, den levende Guds Søn, Ordet, som blev kød) og apostlenes lære (biblen som normgivende for liv og lære), fællesskabet (vi er Kristi legeme og hver for sig lemmer på legemet), samlingen om ord, sakramenter, bøn og tilbedelse. I denne kærne er der på én gang noget for verden fremmed, fordi verden er fremmed for Gud på grund af syndefaldet, og noget for verden fornyende, en forudgribelse af den endelige genoprettelse af menneskeheden og verden. Discipelfællesskabet er en profetisk størrelse, som kalder til omvendelse; discipelfællesskabet er Kristi sakramentale nærvær i verden, og må som sådan inkarnere sig i den kultur, subkultur eller det miljø, som det vil række evangeliet og være discipelfællesskab i. Som sådan søger IML, ikke mindst i sit arbejde med gudstjeneste- og fromhedslivet, at være et udtryk for discipelfælleskabets inkulturation i new age og søgermiljøet og for en kontekstuel forkyndelse af evangeliet. De to metoder vi bruger er dynamisk ækvivalens og kreativ assimilering." Download. Se s. 114ff.

Mortensen, Viggo, "Kristendommen under forvandling"
"Kristendommen er en inkarnatorisk religion, dvs. den må altid slå rod det sted, hvor den forkyndes og således tage farve af den folkelighed og kultur, som den lever iblandt. Derfor taler man indenfor missionsteologien om kontekstualisering, inkulturering og stedegengørelse som nødvendige elementer i kristendommens udbredelse. Ja, nogen er gået det skridt videre og har sagt, at i grunden er kristendommen slet ikke en religion men en oversættelsesbevægelse." Download.

Teigen, Arne Helge, "Kontekstualisering som udfordring til luthersk teologi" (Budskabet. LM. 2012)
"Det at kontekstualisere er kort sagt at overføre Bibelens budskab, sådan som det bliver forstået og modtaget af mennesker én kultur, til mennesker, der befinder sig i en helt anden kulturel sammenhæng. ... Det problematiske ved at kontekstualisere er, at de mennesker som vi ønsker at forkynde evangeliet for i fremmede kulturer, ikke kun har et andet sprog, de tænker også ud fra en anden referenceramme end vor egen. De kan have andre opfattelser om etiske spørgsmål, et andet gudsbegreb, en anden virkelighedsopfattelse osv. Når man i undervisning og forkyndelse bruger ord som "Gud", "menneske", "retfærdighed" og "synd", foreligger der derfor altid en fare for, at de ord, vi bruger, bliver forstået ud fra de opfattelser af begreberne, som er gældende i tilhørernes kultur. Derved bliver budskabet, som vi forsøger at formidle misforstået! På denne baggrund kan vi sige, at kontekstualisering repræsenterer et problem, som har været gældende så længe Guds folk har drevet mission." Download.

 

Online litterature in English & other languages

Corrie, John, "Mission and Contextualization"
Download.

Cray, Graham, "Methods of Communication and Contextualisation"
Download

Harrower, John, "What Is Contextualisation?" (Mission Australia Address 2001)
Download.

Hiebert, Paul G., "Critical Contextualization". International Bulletin of Missionary Research. Pp. 104-112.
Download.

Hiebert, Paul G., "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel".
In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download .

Hofer, Herbert, "Rooted or uprooted? The Necessity of Contextualization in Mission". (Internatonal Journal of Frontier Mission.  24:3 Fall 2007
Download.

Kraft, Charles, "Culture, Worldview and Contextualization"
Download.

Kraft, Charles H.," Contextualisation Theory in Euro-American Missiology". Download.

Lausanne Occasional Papers  2: The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture (1978)
Download.

Smith, Glenn, "Contextualization and God's Global Mission". Lausanne World Pulse Jan-Feb 2014
Download.

Wendland, Ernst H, "The Theology of Contextualization".
Download.

Woodberry, Dudley J., "Contextualization amond Muslims. Reusing Common Pillars". Internatioanl Journal of Frontier Missions, Vol. 13:4, Oct. - Dec. 1996. Download.

 

Offline litteratur på dansk

Mortensen, Viggo, "Inkulturation" og "Kontekstualisering". I Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om missionm (København: Forlaget Anis, 2012), s.20.3-204 og s. 241-247

 

Books and articles on contextualization by Mogens S. Mogensen

2000 Contextual Communicatioin of the Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria. PhD dissertation, Fuller Theological Seminary. Download s. 1-150. Download s. 151-300. Download s. 301-348.

2007 I begyndelsen var missionen. Christiansfeld: Intercultural.dk.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil