Universitetskurser

Jeg tilbyder flg. universitetskurser på BA eller MA niveau enten som 14 dages kompaktkurser, week-end-kurser  eller som ordinære semesterkurser:

Mission og kontekstualisering
Efter en oversigtsgennemgang af missionshistorien med henblik på en analyse af udviklingen af en kontekstuel forståelse af mission, vil der blive givet en grundlæggende indføring i forskellige kontekstualiseringsmodeller og teologien bag dem. Antropologiske, sociologiske, teologiske og kommunikations teorier vil blive inddraget til belysning af principper og praksis i kontekstuel mission. Cases fra forskellige dele af verden vil blive brugt til analysere en række relevante problemstillinger i forbindelse med kommunikationen af evangeliet i forskellige religiøse og kulturelle kontekster.

Mission og islam
Islam er den største verdensreligion efter kristendommen, og muslimerne udgør den største religiøse i Danmark næst efter folkekirken. Ligesom kristendommen er islam en missionerende religion. Hvordan skal den kristne kirke forholde sig til islam og til muslimer? I dette undervisningsforløb vil vi analysere nogle af de problemstillinger, som mødet med muslimer stiller kirkens mission overfor. Hvordan skal vi forholde os til islam religionsteologisk set? Hvordan er forholdet mellem dialog og forkyndelse i mødet med muslimer? Hvordan kan evangeliet kontekstualiseres i islamiske sammenhænge?

Omvendelse i antropologisk og teologisk belysning
Omvendelser og religionsskifte hører med til hverdagen i multireligiøse samfund. I England regner man med, at 1000 mennesker skifter religion hver dag, når skifte mellem de store kristne kirkesamfund medregnes. I Danmark er der en markant bevægelse især fra (sekulariseret) kristendom til islam (3-5000 etniske danskere antages at være konverteret til islam), mens enkelte andre går den anden vej − og allehånde andre veje. I England og Sverige har der været store forskningsprojekter i omvendelser. I Danmark er den empiriske forskning først ved at komme i gang. I kurset skal den empiriske forsknings resultater fremlægges til antropologisk og religionsvidenskabelig belysning, ligesom der inddrages eksempler fra kirke- og missionshistorien. Endelig skal omvendelse belyses teologisk ud fra emner som forholdet mellem synd og frelse samt dåb og omvendelse.

Introduktion til islamisk teologi
De sidste årtiers indvandring har i dag gjort islam til det største religiøse samfund i Danmark udenfor folkekirken. Danmark er på vej til – ligesom mange andre lande i Verden – at blive et multietnisk og et multireligiøst samfund og vi må lære at leve sammen trods forskelle i kultur og religion. I 1998 nedsatte biskopperne et udvalg, der skulle overveje, hvordan folkekirken skulle forholde sig til den udfordring, som islam udgør. I sin rapport, ”Samtalen fremmer forståelsen”, der udkom i december 2000, peger udvalget bl.a. på behovet for teologiske religionsstudier, der kan styrke den kirkelige kompetence på området. Der er behov for et teologisk studium af islam, på samme måde som vi har et teologisk studium af kristendommen. Islam er imidlertid ikke kun en udfordring for kirken, men for alle danskere. En forudsætning for at fremme et konstruktivt møde med muslimer, er kendskab til deres religion. Hvilken religiøs selvforståelse har muslimerne? Hvordan fortolker de tilværelsen ud fra deres religion?  Dette kursus i islamisk teologi giver en grundlæggende indføring i de teologiske hovedtanker i Koranen og i vor tids islamiske hovedretninger. Islam studeres på egne præmisser, akkurat som kristendommen studeres på egne præmisser i teologistudiet. I en overvejende kristen sammenhæng som den danske er det imidlertid afgørende af hensyn til forståelsen af islam og samtalen med muslimer, at islamisk teologi sættes i relief i forhold til kristendommen.

Mødet mellem islam og kristendom i historie og nutid
En nærmere præsentation følger senere

Centrale problemstillinger i islammission
En nærmere præsentation følger senere.

Missional kirke – ekklesiologiske og missiologiske problemstillinger i en post-konstantinsk kontekst
En nærmere præsentation følger senere.

For nærmere oplysninger om nogle af de universitetskurser, jeg har afholdt, se under hovedmenuen "Kurser".

Pris: Efter aftale

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil