Kulturmøde

 

Litteratur

 

”Ich will euch zusammenbringen!” Gottes Weggemeinschaft wahrnehmen als evangelische Glaubensgeschwister unterschiedlicher Sprache und Herkunft Studiendokument des ELKB-Projektes „Interkulturell Evangelisch in Bayern“ (München Aug. 2017). Download.

 

 

LWF-Trondheim

Resolution passed at “European LWF Church Leadership Consultation” in  Trondheim, Norway, May 14, 2015

 

The number of refugees and internally displaced persons in the world is now at the highest level since World War 2. More than 50 mio. people in the world are now forcibly displaced. Some of them are risking their lives to try to seek refuge in Europe. According to UNHCR so far this year more than 36.000 refugees and migrants have arrived by boat in southern Europe, and more than 1600 have died.

The Lutheran World Federation was founded in 1947 in a time of serious refugee problems and many of or our churches have in their history experiences of integrating refugees. It is for us as churches crucial and natural from our theology and from our understanding of church that migrants and refugees are our brothers and sisters and that we have to support them in all possible ways.

Therefore we call upon the European governments and the European Union

 • to establish a program like Mare Nostrum to search and rescue the refugees in the whole Mediterranean Sea
 • to create safe passage corridors for refugees especially from countries like Syria and Iraq
 • to develop a system for a more just distribution of refugees within Europe

We ask all churches in Europe to support these urgent requests to their governments. As Lutheran churches we commit ourselves to increase our efforts to welcome refugees in our midst.

Religion - Immigration-  Integration

 

Hvilken rolle spiller kirken, når det gælder integrationen i det danske samfund af flygtninge og indvandrere? Mange kirker og kirkelige organisationer ser integrationsopgaven som en dels af deres diakonale forpligtelse. Her findes liste over centrale bøger og artikler, flere af dem med mulighed for download.

Som baggrundslæsning til hele spørgsmålet om integration og kirke anbefales en række on-line artikler samlet af Eurozine under overskriften "Shared Space - Divided Society". Læs mere.

 

Online litteratur om integration, religion og kirke

Off-line litteratur om integration, religion og kirke

 

Links til kirker og organisationer, som arbejder med integration
Folkekirkemenigheder, frikikrer og organisationer arbejder med integration på mange forskellige måder. Et nyt spændende initiativ er frikirkernes KIT, Kirkernes Integrationstjeneste, der har til formål at bygge bro mellem medlemmer af Danmarks frikirker og nydanskere, både kristne og tilhængere af andre religioner.

Off-line artikler og bøger om religon, migration og integration

Borup, Jørn
2011     Religion, kultur og integration: Vietnameserne i Danmark. København: Museum Tusculanums Forlag.

Baumann, M
2000     Migration, religion, integration. Marburg: Diagonal Verlag.

Baumann, M
2002      "Migrant settlement, religion and phases of dias- pora". Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relations, vol. 33/34/35, pp. 93–117.

Baumann, M & Salentin, K
2006     ‘Migrant religiousness and social incorporation: Tamil Hindus from Sri Lanka in Germany’, Journal of Contemporary Religion, vol. 21, no. 3, pp. 297–323.

Ebaugh, H & Chafetz, JS (eds)
2000     Religion and the new immigrants: continuities and adaptations in immigrant congregations.
Altamira, Walnut Creek, CA.

Fangen, Katrine and Mohn, Ferdinand A.
2010     ”Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe”: Barriers and bridges. In Pitfalls of Egalitarianism, edited by Katrine Fangen, Kirsten Fossan and Ferdinand Andreas Mohn. Farnham: Ashgate
.

Foley, MW & Hoge, DR
2007     Religion and the new immigrants. How faith communities form our newest citizens.
Oxford University Press, Oxford.

Foley, Michael W. and Hoge, Dean. R.
2007     Religion and the New Immigrants: How Faith Communities Form our Newest Citizens. Oxford: Oxford University Press.

Furbey Robert, Dinham, Adam, Farnell, Richard, Finneron, Doreen, Wilkinson, Guy, Howarth, Catherine, Dilwar, Hussain, and Palmer, Sharon
2006     Faith as Social Capital: Connecting or Dividing? Bristol. The Policy Press. UK

Furseth, I
2008     "Social capital and immigrant religions". Nordic Journal of Religion and Society, vol. 21, no. 2, pp. 147–164.

Kivisto, Peter
2014    Religion and Immigration. Cambridge: Polity Press.


Smidt, CE
2003     Religion as social capital: producing the common good. Waco, Texas: Baylor University Press.

 

Flygtninge & asylansøgere

(denne side er under opbygning)

 

Folkekirkens Asylsamarbejde
"Folkekirkens Asylsamarbejde er et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som ønsker at hjælpe præster og menigheder i Danmark med at byde de mennesker velkommen, som kommer her til landet for at søge tryghed fra konflikter og forfølgelse i deres hjemlande." Download.

Mediterranean Hope - Lampedusa: The World on an Island Analyses, facts, projects. Report pubished by the Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI) July 2014
Download.

 

Refugees.dk

"Welcoming the Stranger. Affirmations for Faith Leaders" (2013)
In December 2012, UN High Commissioner for Refugees António Guterres organized a Dialogue with faith leaders, faith - based humanitarian organizations, academics and government representatives from countries around the world on the theme of “Faith and Protection.” In February through April 2013, a coalition of leading faith-based humanitarian organizations and academic institutions drafted “Welcoming the Stranger: Affirmations for Faith Leaders.” Download.

 

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

 

"Har vi i Vesten et ansvar for flygtningestrømmene". Blogindkæg på mogenssmogensen.wordpress.com, den 25. april 2015:
Download.

"Europæas djævelske dilemma og kyniske balancegang." Blogindkæg på mogenssmogensen.wordpress.com, den 21. april 2015.
Download.

"Lampedusa og de lutherske kirker". Blogindlæg på mogenssmogensen.wordpress.comm, den 28. oktober 2014
Download

 Kontekstualiseringwhat-does-it-mean-to-contextualize-the-gospel

 

Online litteratur på dansk

Madsen, Ole Skjerbæk, "Kontekstualisering og inkulturation" (Areopagos)
I Mesterens Lys "er kontekstuel forkyndelse af evangeliet ind i en postmoderne og måske postkristen verden, specielt ind i søgermiljøet, den alternative verden, new age. IML drejer sig om discipelfællesskabets inkulturation i dette miljø. Når vi taler om inkulturation, betyder det selvfølgelig, at der er noget at inkulturere, og dette noget er discipelfællesskabet selv, som det er bestemt af vort forhold til Jesus som Mesteren, Frelseren, Herren. Der sker ikke nogen inkulturation uden fastholdelsen af en uopgivelig kærne: kerugmaet (Jesus er Kristus, den levende Guds Søn, Ordet, som blev kød) og apostlenes lære (biblen som normgivende for liv og lære), fællesskabet (vi er Kristi legeme og hver for sig lemmer på legemet), samlingen om ord, sakramenter, bøn og tilbedelse. I denne kærne er der på én gang noget for verden fremmed, fordi verden er fremmed for Gud på grund af syndefaldet, og noget for verden fornyende, en forudgribelse af den endelige genoprettelse af menneskeheden og verden. Discipelfællesskabet er en profetisk størrelse, som kalder til omvendelse; discipelfællesskabet er Kristi sakramentale nærvær i verden, og må som sådan inkarnere sig i den kultur, subkultur eller det miljø, som det vil række evangeliet og være discipelfællesskab i. Som sådan søger IML, ikke mindst i sit arbejde med gudstjeneste- og fromhedslivet, at være et udtryk for discipelfælleskabets inkulturation i new age og søgermiljøet og for en kontekstuel forkyndelse af evangeliet. De to metoder vi bruger er dynamisk ækvivalens og kreativ assimilering." Download.

Mortensen, Viggo, "Kristendommen under forvandling"
"Kristendommen er en inkarnatorisk religion, dvs. den må altid slå rod det sted, hvor den forkyndes og således tage farve af den folkelighed og kultur, som den lever iblandt. Derfor taler man indenfor missionsteologien om kontekstualisering, inkulturering og stedegengørelse som nødvendige elementer i kristendommens udbredelse. Ja, nogen er gået det skridt videre og har sagt, at i grunden er kristendommen slet ikke en religion men en oversættelsesbevægelse." Download.

Teigen, Arne Helge, "Kontekstualisering som udfordring til luthersk teologi" (Budskabet. LM. 2012)
"Det at kontekstualisere er kort sagt at overføre Bibelens budskab, sådan som det bliver forstået og modtaget af mennesker én kultur, til mennesker, der befinder sig i en helt anden kulturel sammenhæng. ... Det problematiske ved at kontekstualisere er, at de mennesker som vi ønsker at forkynde evangeliet for i fremmede kulturer, ikke kun har et andet sprog, de tænker også ud fra en anden referenceramme end vor egen. De kan have andre opfattelser om etiske spørgsmål, et andet gudsbegreb, en anden virkelighedsopfattelse osv. Når man i undervisning og forkyndelse bruger ord som "Gud", "menneske", "retfærdighed" og "synd", foreligger der derfor altid en fare for, at de ord, vi bruger, bliver forstået ud fra de opfattelser af begreberne, som er gældende i tilhørernes kultur. Derved bliver budskabet, som vi forsøger at formidle misforstået! På denne baggrund kan vi sige, at kontekstualisering repræsenterer et problem, som har været gældende så længe Guds folk har drevet mission." Download.

 

Offline litteratur på dansk

Mortensen, Viggo, "Inkulturation" og "Kontekstualisering". I Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om missionm (København: Forlaget Anis, 2012), s.20.3-204 og s. 241-247

 

 

Online litterature in English & other languages

Corrie, John, "Mission and Contextualization"
Download.

Cray, Graham, "Methods of Communication and Contextualisation"
Download

Harrower, John, "What Is Contextualisation?" (Mission Australia Address 2001)
Download.

Hiebert, Paul G., "Critical Contextualization". International Bulletin of Missionary Research. Pp. 104-112.
Download.

Hiebert, Paul G., "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel".
In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download .

Hofer, Herbert, "Rooted or uprooted? The Necessity of Contextualization in Mission". (Internatonal Journal of Frontier Mission.  24:3 Fall 2007
Download.

Kraft, Charles, "Culture, Worldview and Contextualization"
Download.

Kraft, Charles H.," Contextualisation Theory in Euro-American Missiology"
Download.

Lausanne Occasional Papers  2: The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture (1978)
Download.

Smith, Glenn, "Contextualization and God's Global Mission". Lausanne World Pulse Jan-Feb 2014
Download.

Stringer, John,"Contextualization: Transformational Trialogue". St. Francis Magazine Nr. 1 Vol III, June 2007.
Download.

Wendland, Ernst H, "The Theology of Contextualization".
Download.

Woodberry, Dudley J., "Contextualization amond Muslims. Reusing Common Pillars". Internatioanl Journal of Frontier Missions, Vol. 13:4, Oct. - Dec. 1996
Download.

 

Offline litterature in English & other languages

 

Litteraturlister

MisLinks Connecting You with Missions Ressources
- Contextualization
- Contextualization of Theology
- Annotated Bibliography on Contextualization

 

Books and articles on contextualization by Mogens S. Mogensen

2000 Contextual Communicatioin of the Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria. PhD dissertation, Fuller Theological Seminary. Download s. 1-150. Download s. 151-300. Download s. 301-348.

2007 I begyndelsen var missionen. Christiansfeld: Intercultural.dk.

Danske værdier

Findes der særligt danske værdier, og i givet faldt hvad er de danske værdier?

Det relative og det universelle i kultur. Danske værdier, kristne værdier, universelle værdier.
”Hvad er danske værdier?” KD 18. Aug. 2009.
Download

Lars Hovbakke Sørensen, ”Derfor efterspørges danske værdier” (2010).
Download.

Katrine Frøkær Baunvig, ”Salmesang slår danske værdier” (2010)
Download.

Lars Torpe, ”Fortællingen om forsvaret af de danske værdier - Muhammed-tegningerne i retroperspektiv” (2008).
Download.

Gundelach Værdiundersøgelse
Download.

”13 værdier bag den danske velfærdsstat”
Download.

"Værdier, værdier, værdier". Et debatmagasin fra Københavns Stift
Download.

 

 

World View

 

 

 

Online litterature

Van der Walt, B. J., "Culture, Worldview and Religion. Towards a Biblical-Reformational Perspective on Development"
Download.

Cole, Graham A., "Do Christians Have a World View"
Download.

Cobern, William W., "World View, Metaphysics, and Epistemology" (1993)
Download.

Kraft, Charles H., "Culture, Worldview and Contextualization"
Download.

Olthuis, J. H., "On Worldviews", Christian Scholars Review, XIV, 2: 153-164. 1985
Download.  

Sharma, Manju, "Paul Hieberts World View Model: Understanding Cultural Encounters" (2012)
Download.


Valk,John,  "Religion or Worldview: Enhancing Dialogue in the Public Square” (Marburg Journal of Religion: Volume 14, No. 1 (May 2009))
Download.

 

Studies on World View
Bibliography. Download.

 

Off-line literature

Hiebert, Paul G. Transforming Worldviews: an anthropological understanding of how people change. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2008

Kraft, Charles. Christianity with Power. Your World View and Your Experience of the Supernatural. Ann Arbor, MI: Servant Publications. 1989.

Smart, Ninian, Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs 

Vidal, Clement, "What is a World View?"
Download.

 

Websites

 

Project Worldview
Read more.

 

 

Artikler af Mogens S. Mogensen om worldview

The Significance of Worldview for Intercultural and Interreligious Interactions and Communications in Mission in Africa
Paper presented at seminar on The Notion of Worldview. April 22, 2014, University of Aalborg. Download.

Racism-Ethnic Diversity and Racial Tolerance

This week Washinton Post has examined global comparative data on ethnic diversity ( map of the most and least diverse countries) and, more  on racial tolerance ( conflict, has responded to responded to the maps and showing that it is controversial to a complicated, subjective phenomenon as racial tolerance to a single metric – the frequency with which people in a certain country said they would not want neighbors of a different race. Read a summary of his points here.

Nationalisme

Nationalisme, som var en stærk bevægelse i det 19. århundrede, optræder i dag på ny i Europa og andre verdensdelse.

 

Bartlett, Jamie & Jonathan Birdwell & Mark Littler, The New Face of Digital Populism (2011)
"Nationalist populist parties and movements are now a force to be reckoned with in many Western European countries. Their rise in popularity has gone hand-in-hand with the advent of social media, and they are adept at using new technology to amplify their message, recruit and organise." Download.

BBC, Europe: Nationalist Resurgence (2011)
Download.

Blokker, Paulo, "Populist Nationalism, Anti-Europeanism, Post- nationalism, and the East-West Distinction"
Download.

Calance, Mădălina, "The Rise of Nationalism in the European Union" (2011)
Download.

"Europe's Far Right: Culture Matters More" (The Economist, April 12, 2012)
"After the second world war the far-right was taboo in much of Europe. As memories of the war fade, Europe’s far-right parties have adopted the welfare aspirations of the centre-left and flavoured them with protectionism and nationalism. Their increasing popularity suggests that this recipe will go down well—unless mainstream parties find ways to calm voters’ pressing anxieties over culture, identity and Europe’s way of life." Download.

Kwok, Kevin & Anna Pivorvarchuk, "Populism, Nationalism and Globalisation: The New Far Right?" (Fair Observer, October 10, 2012)
Download.

Langenbacher, Nora & Britta Schellenberg (eds.), Is Europe on the "Right" Path? Right-wing Extremism and Right-wing Populism in Europe (Friedrich Ebert Stiftung)
Download.

Moeller, Joergen Oerstroem, "The Deadly Cocktail: Nationalism, Populism, and Inequality" (World Future Society 2011)
Download.

Nationalist Populism Rising in Europe (TheTrumpet.com, Jan. 17, 2007)
Download.

Nations and Nationalism (tidsskrift)
Download.

Pamir, Peri, "Nationalism, Ethnicity and Democracy: Contemporary Manifestations" (The International Journal of Peace Studies)
The author distinguishes between three broad - and sometimes overlapping - contemporary varieties, namely, state nationalism, ethno-nationalism and, "protest" nationalism, encompassing both right-wing nationalist movements in Europe and the former Soviet Union as well as the phenomenon of religious fundamentalism.
Download.

Strazay, Tomas, "The Incongruent Culture? Nationalist-Populism and Democratization of Post-Communist Central Europe"
"I consider nationalist and populism to be complementary concepts that merely go together. While nationalism is rather an ideology, than populism describes how this ideology is used, or abused by political elites – masses relationship. Basically, I operationalize nationalist-populism as nationalist ideology that is employed by political elites in a populist way. In other words, the nationalist-populist political leaders claim to speak for the whole people and mobilize support by playing on national sentiments, ethnic hostilities, fears and prejudices, as well as on the views about the law and order that have a discriminatory character."Download.

The Guardian, "Europe's 'nationalist populists' and far right - interactive"
Download.

Sunderland, Claire, "Nationalism in the 21st Century" (e-International Relations, January 17, 2012)
Download.

Walker, Peter & Mathew Taylor, "Far right on the rise in Europe, says report" (The Guardian, Nov. 6, 2011)
Download.

Walker, Tom, "Europe's Far Right Rises" (Red Pepper 2009)
Download.

Wheeler, William, Europe's New Fascists (The New York Times Sunday Review, November 17, 2012)
"European leaders must not cede the battleground in the war of ideas. They should publicly denounce parties that espouse racist doctrines and spew hate-filled rhetoric and clearly define and defend the shared values of an increasingly integrated Europe. To do so, they must develop a Pan-European approach to monitoring hate crimes and investigating right-wing extremist networks that operate across borders. And the European Union must ensure that all member states, old and new, respect the same criteria that countries currently aspiring to join the European Union are required to meet, especially maintaining the “stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, respect for and protection of minorities.” Otherwise, Europe faces the specter of more xenophobic violence and the unraveling of the liberal democratic order that has drawn so many persecuted people to seek asylum and opportunity on European shores." Download.


Globalisering og nationalisme


Hall, Stuart, "The Local and the Global" (In Anthony D. King (ed.), Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. University of Minesota Press. 1997).
Download.

 

 

Religion og nationalisme

Den religiøse dimension af nationalisme er har i de senere år været genstand for forskning. Her bringes nogle af de vigtigste bidrag til forståelsen af forholdet mellem religion og natioanlisme.

Brubaker, Rogers, "Religion and Nationalism: Four Approaches" (Nations and Nationalism, Vol 18,1:20-22. January)
"Building on recent literature, this article discusses four ways of studying the relationship between religion and nationalism. The first is to treat religion and nationalism, along with ethnicity and race, as analogous phenomena. The second is to specify ways in which religion helps explain things about nationalism – its origin, its power or its distinctive character in particular cases. The third is to treat religion as part of nationalism, and to specify modes of interpenetration and intertwining. The fourth is to posit a distinctively religious form of nationalism. The article concludes by reconsidering the much-criticised understanding of nationalism as a distinctively secular phenomenon." Download.

Juergensmeyer, Mark, "Religious Nationalism and Transnationalism in a Global World"
Download.

 

Links

UNITED for Intercultural Action European network against nationalism, racism, fascism
and in support of migrants and refugees

3-K supplerende litteratur til kursus om kultur

 

Eriksen,Thomas Hylland& Torun Arntsen
2001   Kulturforskelle. Kulturmøder i praksis. København: Gyldendal Uddannelse

Hastrup, Kirsten
2004   Det fleksible fællesskab. Århus: Århus Universitetsforlag.

Herlitz, Gillis
Kulturgrammatik. Kunsten at møde andre kulturer.

Lægaard, Sune, "Multikulturalisme og nationalisme: Modsætninger og ligheder"
(Filosofiske Studier
, bind 22, 2002, pp. 78-101.) Download.

Mogensen, Mogens S.
2011   "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning". Downlooad.

Nygaard, Bjørn
2010   Kulturmødet på arbvejdspladsen. Interkulturel kompetence som konkurrenceparameter. København: Gyldendal Business

3-K tekster til kursistoplæg

8. november

 

17. november

 

21. november

 

28. november

Paul Hiebert, "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel". In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download.

5. december

Sørine Gotfredsen, "Lad os bruge Breivik rigtigt". Kronik i Berlingske Tidende 22. juli 2011. Download.

Mygh, Sebastian m.fl.,
2005     "Ghettoers betydning for integration i samfundet" (speciale). Download.

Møller, Peter
2010    Integrationsbegrebet i dansk politik. Download.

12. december

Bøss, Michae Bøssl, "Når det multikulturelle samfund fungerer" (Information, den 22. august, 2011). Download.

Pedersen, Søren Hvid, Multikulturalimse og integration (CEPOS 2010). Download.

Jacobsen, Brian Arly, "Danmark har altid været et multireligiøst samfund". (Religion.dk, den 17. august 2011).
Kritisk overvejelse over det multikulturelle. Download.

Lægaard, Sune, "Multikulturalisme og nationalisme: Modsætninger og ligheder" (Filosofiske Studier, bind 22, 2002, pp. 78-101.)
Download.

Rosenberg, Göran, "Vi er alle multikulturelle nu" (Information, den 26. juli, 2007)
Download.

Toftkjær, Kathrine, "Hvad er kultur?" (2007)
Interview med Asad Hamad om kultur som konfliktskaber i den danske debat, og om, hvordan kulturkonflikter kan undgås, hvis man tænker på en anden måde. Download.

Frydensberg, Kirsten & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet" (2008). Download.

Kultur-kursus - oktober - december 2012

Professions Bachelor i Kristendom, kultur og kommunikation, Diakonhøjskolen, Århus

Underviser: Mogens S. Mogensen, PhD, konsulent og ekstern lektor.
Tlf. 2617 5712.
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.intercultural.dk

Lektionsplan

 

Den 25. Oktober 2012 – Kulturteori og kulturanalyse 1

Temaer:

 

 • Intro til kursus
 • Mål: interkulturel kompetence
 • Kulturmødets baggrund
 • Hvad er kultur
 • Kulturteorier
 • Antropologiens og etnografiens udviklingshistorie
 • Fordeling af kursistoplæg

 

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 9-26
 • Eriksen & Sørheim, Kulturforskelle s. 34- 54.

 

Den 12. november - Kulturteori og kulturanalyse 2

Læsepensum:

 

 • Eriksen og Sørheim, Kulturforskelle s. 174-223
 • Paul G. Hiebert, "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel". In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download.

 

Temaer:

 

 • Kulturens dimensioner
 • Etnocentrisme, relativisme mv.
 • Epistemologi: idealisme, realisme, kritisk realisme
 • Evangeliet og kulturerne
 • Kontekstualisering

 

Kursistoplæg:


Den 19. november - Kulturteori og kulturanalyse 3

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 47-66 
 • Eriksen og Sørheim, Kulturforskelle s. 55-85
 • Folkevirke, Tema: Nationalisme i en globaliseret verden (2009) s. 1-21. Artikler af Michael Böss, "Kosmopolitisk fædrelandskærlighed", Bertel Nygaard, "Hvad er nationalismen, og hvor kommer den fra?", Rasmus Glenthøj, "Danmark er gammelt, men danskheden er ung" og Lasse Kofoed, "Hverdagslivets nationalisme". Download. (tager lang tid at downloade)

 

Temaer

 

 • Det nationale og det globale
 • Kulturel identitet
 • Kultur som arv
 • Danskhed
 • Nationalisme

 

Kursistoplæg 

Den 26. November – Interkulturel kommunikation og pædagogik

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 27-46 og 79-88 
 • Thomas Gitz-Johansen, "Pædagogik i flerkulturelle sammenhænge - mere end bare sprog", S. 1-6. Download.
 • Gillis Herlitz, Kunsten at møde andre kulturer. København: Munksgaard. 2007. S. 122-139. Hent fra studienettet.

 

Temaer:

 

 • Sprog
 • Kropssprog
 • Kommunikationsmodeller
 • Medier
 • Kulturchok

 

Kursistoplæg

Den 4. December – Integration og inklusion 1

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 67-78 og s. 89-94
 • Eriksen & Sørheim, Kulturforskelle s. 86-102.
 • Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002. Kap. 2 "Integrationsbegrebet". Download.

 

Temaer:

 

 • Integration
 • Segregation
 • Assimilation
 • Diskrimination

 

Kursistoplæg

 

Den 10. december– Integration og inklusion 2

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 89-102
 • Kirsten Hastrup, Det fleksible fællesskab. Univers 2007. S.139-158. Hent artiklen fra studienettet

 

Temaer:

 

 • Kultur som rettighed
 • Det multikulturelle samfund
 • Multikulturalisme
 • Debatten om det flerkulturelle samfund

 

Kursistoplæg:

Den 17. december– Integration og inklusion 3

Læsepensum:

 • Bjørn Nygaard, Kulturmødet på arbejdspladsen. Gyldendal Business 2010. S. 41-107.  Hent artiklen fra studienettet

Temaer:

 

 • Etikken i kulturmødet
 • Kulturelle konflikter og forsoning

 

Kursistoplæg:

 

Pensum

Pensum består af to grundbøger, som kursisterne bedes anskaffe sig:

 • Iben Jensen, Grundbog i kulturforståelse. Roskilde Universitetsforlag, 2011.
 • Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim, Kulturforskelle. Kulturmøder i Praksis. Gyldendal Uddannelse, 2007.
 • Tekster, som der linkes til i ovenstående lektionsplan.

På min hjemmeside www.intercultural.dk under ”Kulturmøde” findes yderligere materiale, for interesserede.

Forventninger til de studerende

1. Studere pensum, som består af

 • Iben Jensen, Grundbog i kulturforståelse. Roskilde Universitetsforlag, 2011.
 • Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim, Kulturforskelle. Kulturmøder i Praksis. Gyldendal Uddannelse, 2007.
 • Tekster, som der linkes til i ovenstående lektionsplan.

2. Deltage aktivt i undervisningen.

3. Enkeltvis eller sammen med en medstuderende udarbejde
et resume og en vurdering af en artikel om kultur/integration e.l.
jf. nedenstående vejledninger. Artikel-resuméer og læserbreve udarbejdes skriftligt og lægges af undertegnede ud på intranettet og præsentereres mundtligt for de øvrige studerende som oplæg til drøftelse.

Vejledninger

Vejledning vedr. udarbejdelse af resume og vurdering  af artikel

 • Forfatter, titel, forlag/tidsskrift/avis, årstal/dato
 • Hvad er artiklen hovedtema?
 • Hvad er forfatterens relation til artiklens tema?
 • Hvad er forfatterens hovedsynspunkt?
 • Hvordan argumenterer han for dette synspunkt?
 • Er du enig med forfatteren? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Nævn den vigtigste ting, som du har lært ved at læse denne artikel.

 


Mundtlige kursist-oplæg

 

Dato

Tekst

Navn

Ok

12. nov

Interviewundersøgelse: Hvad er kultur? Spørg 10 personer og reflekter over svarene

Iben Jensen, ”Kultur i mangfoldighedsledelse”. Download.

”What is culture?” Download

G. Vestergaard,"Hvordan undesøger man kultur?"
Download.

19. nov.

James Rachels, ”The Challenge of Cultural Relativsm”.  Download.

Rosenberg, Göran, "Vi er alle multikulturelle nu" (Inf, 26/7/2007)
Download.

Marc Hooghe, ”Ethnocentrism”. Download.

”Kulturelle stereotyper”
Download.

26. nov

Interviewundersøgelse: Hvad er karakteristisk for dansk kultur? Spørg 10 pers. og reflekter over svar

”Nationalfølelse og nationalisme” . Download

Hvordan forstås ’dansk kultur’ på
www.danskkultur.dk ?

”Danskhedens mange facetter”. Download

4. dec.

Eriksen & Sørheim, Kulturforskelle s. 144-159.

M. Bøss, "Når det multikulturelle samfund fungerer.” Download.

Sørine Gotfredsen, "Lad os bruge Breivik rigtigt". Kronik i Berlingske Tidende 22. juli 2011. Download.

Interviewundersøgelse: Hvad skal der til for at være dansker? Spørg 10 personer og reflekter over svar

10. dec.

Sebastian Mygh m.fl., "Ghettoers betydning for integration i samfundet". Download.

Peter Møller, ”Integrationsbegrebet i dansk politik”. Download

Søren Hvid Pedersen, Multikulturalimse og integration (CEPOS 2010).  Download

To kronikker af Michael Bøss om integration: Download. Download.

17. dec.

Brian Arly Jacobsen, "Danmark har altid været et multireligiøst samfund". Download.

Kathrine Toftkjær, "Hvad er kultur?" (Artikel om konfliktløsning) Download

Kirsten Frydensberg & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet" (2008). Download.

”Hofstede’s Cultural Dimensions”
Download.

Konfliktløsning & Forsoning

 

Online artikler - på dansk

Center for Konfliktløsning, "Kunsten at løse konflikter. Redskaber og overvejelser" (2000)
Meget praktisk og nyttig håndbog. Download.

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

Mogens S. Mogensen, "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning" (2011)
Den krotatiske teolog Miroslav Volf har skrevet en vigtig bog om  ”Exclusion & Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation” (Nashville: Abingdon Press, 1996). Bogen analyserer hvordan man teologisk kan forholde sig til kulturelle og etniske konflikter og hvordan der i den kristne teologi er resourcer til brug i en forsoningsproces. Ariklen "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning" fokuserer på nogle centrale aspekter af Volfs forsoningsteologi. Download.

 

Online articles - international

 

Links til organisationer og institutioner, som arbejder med konfliktløsning og forsoning

Center for Konfliktløsning
Center for Konfliktløsning blev stiftet af Else Hammerich i 1994 som en forening, der arbejder for at fremme fredelig konfliktløsning. Ideen var at udvikle og udbrede konfliktarbejde som en konkret kompetence, der kan læres af alle, børn som voksne. En kompetence, der er en naturlig del af en demokratisk kultur. Centterets formål er. at udbrede kendskabet til – og arbejde for – fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at hjælpe organisationer og grupper til at løse samarbejdsproblemerog og at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og metoder. Download.

Community of the Cross of Nails. Coventry Cathedral
Was established in 1940 after the destruction of the Cathedral during the war. In stead for seeking revenge for the destruction of the cathedral, the founders of the centre wanted to promote reconciliation in areas of conflict all over the world. Download

Institut for Diapraxis

Institut for Diapraxis, der er stiftet i 2006 af Steen Clausen, underviser og mægler i konflikter og rådgiver og forsker i fællesskaber og relationer for at bidrage til udviklingen af  bæredygtige og værdsættende fællesskaber mellem mennesker.Der fokuseres på sammenhængen i og mellem fællesskaber ved at arbejde med Diapraxis - det vi gør og udvikler sammen og i fællesskab. Her er fællesskabets praksis., Dialog - det vi snakker om og kommunikerer. Her finder vi og udvikler fællesskabets dialog og kommunikation, og Diasent - det vi tænker om os selv og hinanden. Her finder vi og udvikler fællesskabets tænkning og selvforståelse. Download.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil